/Навчання
Навчання 2019-04-13T07:53:55+02:00

Склад Державної Екзаменаційної Комісії

Бакалаври .050803, спеціальність “Електроніка”:

Голова комісії: Сенченко І.В., к.ф.-м.н., с.н.с., директор ООО “Фонтек-С”

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Продеус А.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри акустики та акустоелектроніки
Сабарно Р.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та довкілля

Спеціалісти .05080301 Електроніка

Голова комісії: Дерепа А.В., к.т.н., пров.наук.співр. ЦНДІ озброєння та військової техніки ЗС України

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Коржик О.В., А.М., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки

Магістри .05080301 Електроніка

Голова комісії: Ковальчук К.В., к.ф.-м.н., зам. директора ДП НДІ ГП

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Найда С.А., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Козлов С.С., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та довкілля

Голова комісії: Ковальчук К.В., к.ф.-м.н., зам. директора ДП НДІ ГП

Члени комісії: Дідковський В.С., д.т.н., професор, зав.кафедри акустики та акустоелектроніки
Лейко О.Г., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Найда С.А., д.т.н., професор, професор кафедри акустики та акустоелектроніки
Козлов С.С., к.т.н., доцент, доцент кафедри охорони праці та довкілля

Перелік підприємств України, з якими факультет електроніки уклав договір про співпрацю

Навчання за кордоном

Кілька років тому на кафедрі Акустики і Акустоелектроніки відбулася дружня зустріч між студентами кафедри та представником Laboratoire d’Acoustique de l’Universite du Maine університету Ле-Ман.

Декан факультету акустики університету Ле-Ман, професор Кастан’єда особисто приїхав поспілкуватися зі студентами і викладачами. Розглядалося питання про отримання ступенів бакалавра або магістра у Франції, а також навчання в аспірантурі університету Ле-Ман (Франція).

На зустрічі були присутні студенти всіх курсів, аспіранти кафедри. Дискусія відбувалася англійською мовою. Студенти задавали питання з приводу стипендії, проживання, мови навчання тощо.

А вже через рік на кафедрі відбулася зустріч із магістром Денисом Волковим, котрий приїхав із Франції звітувати про свої досягнення (див. фото). Нашою кафедрою він був направлений на навчання в університет Ле-Ман за програмою “одержання двох дипломів”.

 

Завдяки вдалому проходженні тестів з ряду предметів (механіка, математичний аналіз, фізика та основи акустики) Денис отримав грант на безкоштовне навчання, що значно полегшило оформлення необхідних документів в посольстві і дозволило вирушити на навчання до Франції.

Як розповідає Денис, на протязі перших місяців навчання було важкувато, оскільки потрібно було пристосуватися до мови, нових порядків. Але зараз вже все “втряслося”. Викладачі Дениса написали листа на кафедру, де подякували за хорошу підготовку, яку кафедра надає своїм студентам. До речі, в цьому ж університеті проходив стажування аспірант кафедри Микита Гладких. Щодо Дениса, його піврічний строк навчання було подовжено ще на півтора року.

Наразі листування із співробітниками університету Ле Ман продовжується: наші студенти їм сподобалися…

[:en]

The themes of master’s theses defended in 2017:

Name Topic Head
Богданов І.В. Research Reverberation algorithms research and digital realization Богданова Н.В.
Замша К.С. Objective methods of studying the auditory function of a person Луньова С.А.
Костючок Ю.С. Distortion algorithms for signals distorted by noise and reverberation noise Продеус А.М.
Лозінський Б.В. Investigation of the acoustic characteristics of the auditory system of children with the help of a timer with probing frequencies 226, 660 and 1000 Hz Найда С.А.
Мазніченко Д.В. Development of the source of the shot firing algorithm Козерук С.О.
Митяй Ю.О. Investigation of parametric transformation of sound waves in the air Дідковський В.С.
Моторнюк Д.Є. Measurement of reverberation time in the context of the speech vector dereveraging task Продеус А.М.
Нечитайло В.О. Investigation of sound characteristics in halls equipped with sound amplification systems Луньова С.А.
Паренюк Д.В. Investigation of the connection caused by otosacoustic emission and hearing properties, determined by means of subjective audiology for screening of hearing newborns Найда С.А.
Швестко І.І. Research of methods of speech recognition, intended for construction of voice authentication systems Богданова Н.В.

Annotations of master’s theses in Ukrainian:

Богданов І.В., Замша К.С., Костючок Ю.С., Лозінський Б.В., Мазніченко Д.В., Митяй Ю.О., Моторнюк Д.Є., Нечитайло В.О., Паренюк Д.В., Швестко І.І., Швець Е.С.

Annotations of master’s theses in English:

Богданов І.В., Замша К.С., Костючок Ю.С., Лозінський Б.В., Мазніченко Д.В., Митяй Ю.О., Моторнюк Д.Є., Нечитайло В.О., Паренюк Д.В., Швестко І.І., Швець Е.С.

Composition of the State Examination Commission:
Bachelor’s degree .050803, specialty “Electronics”:

Chairman of the commission: Senchenko IV, Ph.D., Ph.D., Director, LLC “Fontec-S”

Commission members: Didkovsky VS, doctor of technical science, professor, head of the department of acoustics and acoustoelectronics
Leiko O.G., Ph.D., professor, professor of the chair of acoustics and acoustoelectronics
Prodeus AM, PhD, associate professor, associate professor of the department of acoustics and acoustoelectronics
Sabarno R.V., Ph.D., associate professor, associate professor of the Department of Occupational Safety and Environment

Specialists .05080301 “Electronics”

Chairman of the commission: Derepa AV, Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer. TSNII of Arms and Military Equipment of the Armed Forces of Ukraine

Commission members: Didkovsky VS, doctor of technical science, professor, head of the department of acoustics and acoustoelectronics
Leiko O.G., Ph.D., professor, professor of the chair of acoustics and acoustoelectronics
Korzhik O.V., AM, doctor of technical science, professor, professor of the chair of acoustics and acoustoelectronics

Masters .05080301 “Electronics”

Chairman of the commission: Kovalchuk K.V., Ph.D., assistant professor. Director of the State Research Institute of the GP

Commission members: Didkovsky VS, doctor of technical science, professor, head of the department of acoustics and acoustoelectronics
Leiko O.G., Ph.D., professor, professor of the chair of acoustics and acoustoelectronics
Nayda S.A., Ph.D., professor, professor of the chair of acoustics and acoustoelectronics
Kozlov SS, Ph.D., associate professor, assistant professor of the Department of Occupational Safety and Environment

 

 

Перелік підприємств України, з якими факультет електроніки уклав договір про співпрацю

Education abroad
Several years ago, the Department of Acoustics and Acoustoelectronics held a friendly meeting between the students of the department and the Laboratoire d’Acoustique de l’Universite du Maine University of Le Mans.

Dean of the Faculty of Acoustics at the University of Le Mans, Professor Kastaneda personally came to talk with students and faculty. Consideration was given to obtaining a bachelor’s or master’s degree in France, as well as postgraduate studies at the University of Le Mans (France).

The meeting was attended by students of all courses, graduate students of the department. The discussion took place in English. Students asked questions about scholarships, residency, language of instruction, etc.

And a year later, the department met with the master Denis Volkov, who came from France to report on his achievements (see photo). In our department he was sent to study at the University of Le Mans on the program “obtaining two diplomas”.

 

Thanks to the successful passage of tests on a number of subjects (mechanics, mathematical analysis, physics and acoustics), Denis received a grant for free study, which greatly facilitated the execution of the necessary documents at the embassy and allowed to go to study in France.

As Denis tells, during the first months of training it was difficult, because it was necessary to adapt to the language, new orders. But now everything has already started to collapse. Teachers Denis wrote a letter to the department, where they thanked for the good preparation that the department provides to its students. Incidentally, at the same university there was an internship of the post-graduate student of the department Nikita Gladkikh. As for Denis, his six-year training period was extended for another year and a half.

Currently, correspondence with the staff of the University of Le Mans continues: our students enjoyed it …[:]