Богданова Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Стаж роботи: 15 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Вчене звання: доцент
Електронна пошта:

У 2003 р. закінчила НТУУ «КПІ», факультет інформатики та обчислювальної техніки, кафедру АУТС.

З 2003 по 2007 р.р. працювала асистентом в університеті «Україна».

З 2007 по 2009 старшим викладачем НТУУ «КПІ».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності «телекомунікаційні системи та мережі».

У  2011 р. присвоено вчене звання доцента кафедри акустики та акустоелектроніки.

З 2012 р. виконую обов'язки відповідального редактора науково-технічного журналу "Електроніка та зв'язок" .

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Навчально - методичні праці:

1. Методичні вказівки по виконанню самостійних робіт з дисципліни "Досліждення операцій" (розділ - графічний метод розв'язання задач лінійного програмування).

2. Методичні вказівки по виконанню самостійних робіт з дисципліни "Дослідження операцій" (розділ - постановка, методи розв'язання та аналізу транспортної задачі).

3. Методичні вказівки по виконанню самостійних робіт з дисципліни "Дослідження операцій" (розділ - задачі динамічного програмування).

4. Методичні вказівки з виконання розрахункової роботи з дисципліни "Теорія ймовірності та математична статистика" (розділ - елементи дисперсійного аналізу).

5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови".

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни "Обчислювальна математика. Частина 1".

7. Методичні вказівка до виконання парктичних робіт із дисципліни "Обчислювальна математика. Частина 2".

8. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Обчислювальна математика".

9. Навчальний посібник "Обчислювальні методи в прикладних задачах акустоелектроніки. Частина 1".

Співавтор двух патентів на корисну модель.

 


Дисципліни, які викладає:

 1. Інформатика. Персональні компютери та основи програмування
 2. Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови
 3. Обчислювальна математика
 4. Моделювання акустичних процесiв та полiв
 5. Математичне моделювання систем і процесів

Приклади дипломних робіт:

 1. Акустичний проект розважального закладу «Клуб-13» в житловому будинку
 2. Акустичний проект залу для багатоцiльового призначення
 3. Розробка акустичноiї системи з сабвуфером
 4. Система дистанцiйного монiторингу стану водiя наземного транспорту
 5. Ультразвуковий вимiрювач рiвня
 6. Багатошляхова маршрутизацiя як спосiб пiдвищення захищенностi акустичноiї iнформацiї в мобiльних мережах
 7. Розробка системи фізичного стану спортсменів
 8. Розробка системи передачі даних із ультразвукового медичного діагностичного приладу на ПК

Наукові інтереси:

 1. Дослідження багатокритеріальної оптимізації балансування інформаційного навантаження по зонах безпеки при структуризації корпоративного центру даних
 2. Створення системи моніторингу та контролю якості надання послуг VPN/MPLS

Перелік наукових статей:

 1. Индикативное управление образованием в Украине / Н.В. Богданова, В.М. Томашов // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2003. - №.6(26). - С. 94-97.
 2. Способы повышения уровня кономической безопасности в корпоративних сетях / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Экономическая безопасность государства и информационно-технологические аспекты ее безопасности. Монографія под общей редакцией Г.К. Вороновского, И.В. Недина. - 2005. -С. 546-554.
 3. Способ повышения эффективности мобильных телекоммуникационных сетей / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Вісник НТУУ «КПІ». - 2006. - №45. - С.127-134.
 4. Способ повышения эффективности системы управления теллекоммуникационными сетями / Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2006. - №.9(29). - С. 23-32.
 5. Анализ временных параметров телекоммуникационных сетей при самоподобном трафике / Н.В. Богданова, Мухамед Ель Амин Бабикер. // Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2007. - №1(48). - С. 101-111.
 6. Методы управления трафиком по виртуальному пути / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова, Н.К. Печурин // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2007. - №11(31) - С.16-24.
 7. Управления трафиком с учетом его самоподобия / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Інформатика, управління та обчислювальна техніка. Вісник НТУУ «КПІ». - 2007. - №47. - С.105-112.
 8. Способ повышения эффективности в передачи информации в телекоммуникационных сетях. / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Проблеми інформатизації та управління. НАУ. - 2008. - №1(23). - С.30-36
 9. Спосіб розділення трафіку на граничних вузлах мережі MPLS / Н.В. Богданова, С.С. Забара, // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2008. - №12(32) - С.3-12.
 10. Стохастическая модель задержек блоков данных в межсетевых узлах телекоммуникационной сети / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2009. - №14(34) - С.15-22.
 11. Математическая модель кольцевых магистральных сетей / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова// Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2009. - №15(35) - С.3-9.
 12. Модификационный способ управления трафиком в телекоммуникационных сетях на базе технологии АТМ / Н.В. Богданова // Электроника и связь НТУУ "КПИ".-2010.-№3(56).-С.167-170.
 13. Модель трафика в цифровых каналах связи / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - №16(36) - С.8-10.
 14. Результаты моделирования задержек блоков данных стохастических моделей в межсетевых узлах телекоммуникационной сети / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць- 2010. - №17(37) – С.3-9.
 15. Способ повышения защищенности акустической информации в ad hoc сетях / Н.В. Богданова, П.А. Дехтярев // Электроника и связь. Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии», Ч.3,2010.- №3(56).С.167-170 .
 16. Формирование динамических приоритетов в узлах телекоммуникационной сети / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць- 2011. - №19(39) – С.5-12.
 17. Динамические приоритеты в коммутационных узлах телекоммуникационной сети / В.А. Артеменко, Н.В. Богданова // Адаптивні системи автоматичного управління. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць- 2012. - №20(40) – С.12-19.
 18. Використання товстих п’єзоелементів для розширення смуги пропуску медичних ультразвукових ехоскопів / Н.В. Богданова, Т.Н. Желяскова // Электроника и связь, 2012.- №5.С.62-65
 19. Анализ широкополосных пьезокерамических преобразователей на основе модели связанных контуров / Н.В. Богданова, Т.Н. Желяскова, В.П. Овсяник, С.А. Найда // Электроника и связь, 2012.- №6.С.108-115