Найда Сергій Анатолійович

Посада: професор
Стаж роботи: 25 років
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

 

Найда Сергій Анатолійович, 1969 р. народження, закінчив з відзнакою електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту у 1992 р.

У 1992 р. поступив до аспірантури НТУУ "КПІ" при кафедрі акустики та акустоелектроніки, яку закінчив у 1995 р. В травні 1996 р. захистив дисертацію "П`єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів" зі спеціальності 05.09.08 - Електроакустика та звукотехнiка.

З 2000 р. по 2002р. С.А.Найді було призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У листопаді 2010 року захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.09.08-Прикладна акустика та звукотехніка на тему “Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів”. Дисертація присвячена створенню теоретичних основ для розрахунку і проектування широкосмугових електроакустичних трактів медичних приладів. Розрахунок параметрів систем, смуга частот яких порівнянна з більшою з парціальних частот, здійснено аналітично за допомогою моделі зв'язаних контурів, що дозволило сформулювати принципи побудови широкосмугових систем, які відрізняються між собою характером демпфування. Цю ж модель застосовано і для акусто-механічної системи середнього вуха людини з урахуванням слухової труби.

У 2013 році С.А.Найді було присвоєно вчене звання професора кафедри акустики та акустоелектроніки.

Основні етапи науково - педагогічної діяльності: з 1995 р. по 2000 р. – асистент кафедри акустики та акустоелектроніки, з 2000 р. переведено на посаду доцента кафедри акустики та акустоелектроніки, з 1 вересня 2011 по теперішній час- професор кафедри акустики та акустоелектроніки.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

 Основним напрямком наукової роботи є: розробка методiв побудови i розрахунку, а також створення сучасних i нових медичних електроакустичних приладів для діагностики i лікування.

Отриманi наступні важливi результати.

Запропоновано широкосмуговий п’єзовипромінювач, який використовується в УЗ апаратах для лікування ряду захворювань. Після аналізу можливих варіантів було вибрано метод побудови і розрахунку випромінювача з металевим чвертьхвильовим узгоджуючим шаром та електричними корегуючими ланцюгами.

Отримано П-подібну форму АЧХ п’єзоперетворювачів для УЗ сканерів, яка дозволяє здійснювати динамічне частотне сканування і фільтрування ехо-сигналу вужчою смугою, середня частота якої зменшується в часі відповідно до глибини зондування; використовувати один перетворювач у всьому робочому діапазоні медичної УЗ діагностики. Яскравим прикладом розширення можливостей УЗ активної діагностики є отримане зображення внутрішніх структур стовбурного каналу.

Створено теорію середнього вуха людини. Скориставшись методом складання еквівалентних схем, чого раніше для вуха не робилося, було показано, що еквівалентна схема середнього вуха являє собою два зв'язані контури, парціальні частоти яких відрізняються майже втричі. На основі еквівалентної схеми отримано теоретично і підтверджено експериментально розшифровкою тимпанограм по авторському методу формулу для параметра норми середнього вуха. На основі експериментальних даних про величину активної складової акустичного імпедансу середнього вуха в нормі було сформульовано принцип відбиття звуку від барабанної перетинки, який з неї слідує. Запропоновано новий метод дослідження і діагностики слуху окремо від сенсоневральної частини слухового апарату - слухова ехоскопія, розраховано і створено дослідний зразок апарату.

Розроблено теорію, розраховано і створено лабораторний макет нового приладу функціональної ранньої УЗ пасивної діагностики - акустотермометра для вимірювання в реальному часі внутрішньої температури тіла людини по його слабкому тепловому акустичному випромінюванню.

 З 2008 року є заступником декана ФЕЛ з навчально-методичної роботи.

Є членом Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з електроніки (0508).

З 2008 року С.А.Найді Вченою Радою НТУУ “КПІ” надано право наукового керівництва аспірантами та пошукачами по спеціальності 05.09.08 – Прикладна акустика та звукотехніка. Під його керівництвом захищені 2 кандидатські дисертації:  аспірантка Т.М.Желяскова восени 2013 року захистила кандидатську за графіком, а К.С.Дрозденко свою дисертацію захистила достроково у квітні 2014 року. Зараз С.А.Найда є науковим керівником 2 аспірантів.

Три роки поспіль (2013-2015 рр.) професор С.А.Найда стає переможцем університетського конкурсу "Викладач-дослідник".

        Автор близько 150 науково-методичних праць, в тому числі 1 підручника, 6 навчальних посібників з грифом Міносвіти України та Вченої Ради НТУУ"КПІ", 1 монографії, 11 патентів України.       

 

 


Дисципліни, які викладає:

 1. Фізична акустика

Приклади дипломних робіт:

 1. Широкосмугові перетворювачі медичного призначення
 2. Перетворювач з механічним скануванням для кардіології
 3. Застосування фокусованого ультразвуку в терапії та хірургії
 4. Широкополосний терапевтичний випромінювач для косметології
 5. Ультразвукові апарати для ендартеректомії
 6. Моделювання середнього вуха людини
 7. Об’єктивні методи діагностики слуху
 8. Дослідження особливостей застосування ультразвуку в офтальмологічній хірургії
 9. Дослідження резонансних властивостей мовних та слухових трактів людини
 10. Ультразвукова діагностика черевної порожнини
 11. Метод отоакустичної емісії в діагностиці слуху людини
 12. П’єзоелектричний перетворювач з лінійним скануванням для абдомінальних досліджень
 13. Ультразвуковий прилад для транскраніального дослідження головного мозку
 14. Розробка ультразвукової установки для очищення медичних інструментів
 15. Ультразвуковий терапевтичний перетворювач стоматологічного призначення
 16. Ультразвуковий інструмент для хірургічного обладнання в офтальмології
 17. Акустичні поля ультразвукових літотриптерів
 18. Дослідження зв’язку суб’єктивних та об’єктивних характерстик слуху людини
 19. Дослідження часо-частотних характерстик викликаної отоакустичної емісії
 20. Застосування ультразвуку в хірургії
 21. Метод імпедансометрії для дослідження слухової системи немовлят
 22. Перетворювачі ємкісного типу для візуалізації в медицині

Наукові інтереси:

 1. Теорія та проектування широкосмугових електроакустичних трактів для медичних приладів.

Перелік наукових статей:

 1. Дідковський В.С., Найда С.А. П’єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових сканерів: Навч. Посібник з грифом Міносвіти і науки України №2/748 від 18.05.2000 р. -К.: НМЦВО, 2000. -178 с.
 2. Дідковський В.С., Найда С.А., Овсяник В.П. Фізична акустика: Навч. посібник з грифом Міносвіти і науки України № 1.4/18-Г-1708 від 15.10.2007 р. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2009.- 276 с.
 3. Найда С.А., Дидковский В.С. Новые широкополосные электроакустические приборы для медицины// Электроника и связь.-2010.-№ 2.-С.211-216.
 4. Найда С.А. Закон сохранения генетического кода слухового анализатора и математическая статистика в диагностике слуха// Электроника и связь.-2010.-№ 3.-С.143-147.
 5. Найда С.А. Пьезопреобразователи для ультразвуковых уровнемеров// Техническая диагностика и неразрушающий контроль. –2012. №4. -С.9-13.
 6. Найда С.А. Принципы построения пьезоэлектрических преобразователей акустотермометра// Электроника и связь.-2012.-№ 1.-С.25-30.
 7. Найда С.А. Об акустическом импедансе уха человека в норме в речевом интервале частот// Системи обробки інформації. - 2012. –Випуск 6 (104). С.20-25.
 8. Найда С.А. Объективная аудиометрия слуха человека// Электроника и связь.-2012.-№ 4.-С.33-37.
 9. Найда С.А. Принципы функционирования динамической системы среднего уха человека// Системи обробки інформації.- 2014. –Випуск 7 (123). С.46-48.
 10. Найда С.А., Богданова Н.В., Кирильчик А.Р. Способ экспресс-контроля нормы акустомеханической системы среднего уха человека и компьютерный ушной эхоскоп для его реализации// Electronics and Communications.-2014.-№ 3.-С.32-37.
 11. Найда С.А., Богданова Н.В., Ковалева О.В. Подбор имплантантов для замены слуховых косточек человека на основе модели связанных контуров// Electronics and Communications.-2014.-№ 4.-С.56-60.
 12. Дидковский В.С., Найда С.А., Алексеенко А.В. Широкополосные электроакустические тракты медицинских приборов. Монография (Рекомендовано к печати Ученым советом НТУУ “КПИ” Протокол №8 от 1 июля 2013 г.). - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014.- 264 с.
 13. Didkovskyi, Vitaliy S.; Naida, S. A.; Zubchenko, O. A.. Technique for rigidity determination of the materials for ossicles prostheses of human middle ear. Radioelectronics and Communications Systems, [S.l.], v. 58, n. 3, p. 134-138, mar. 2015. ISSN 1934-8061. Available at: . Date accessed: 01 Apr. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.3103/S073527271503005X.
 14. S. Naida, “Acoustic theory problems of speech production in the light of the discovery of the formula for the middle ear norm parameter,” Proc. of IEEE 35th Int. Sc. Conf. Electronics and Nanotechnology (ELNANO), pp. 347-350, 21-24 April 2015, Kyiv, Ukraine. doi:http://dx.doi.org/10.1109/ELNANO.2015.7146907 .
 15. S. Naida, “New possibilities of the tympanoplasty after the discovery of the formula for the middle ear norm parameter,” Proc. of IEEE XI-th Int. Conf. Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH 2015), pp.96-101, 2-6 September 2015, Lviv - Polyana, Ukraine. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7299466&matchBoolean=true&searchWithin=%22First%20Name%22:Sergey&searchWithin=%22Last%20Name%22:Naida&newsearch=true
 16. S. Naida, “About the efficiency and costs ratio of the hearing screening of the newborns,” Proc. of IEEE XI-th Int. Conf. Perspective technologies and methods in MEMS design (MEMSTECH 2015), pp.61-65, 2-6 September 2015, Lviv - Polyana, Ukraine. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7299456&matchBoolean=true&searchWithin=%22First%20Name%22:Sergey&searchWithin=%22Last%20Name%22:Naida&newsearch=true
 17. Didkovskyi, Vitaliy S.; Naida, S. A.. Building-up principles of auditory echoscope for diagnostics of human middle ear. Radioelectronics and Communications Systems, [S.l.], v. 59, n. 1, p. 39-46, jan. 2016. ISSN 1934-8061. Available at: . Date accessed: 06 Feb. 2016. doi:http://dx.doi.org/10.3103/S0735272716010039.
 18. Дидковский, Виталий Семенович; Найда, Сергей Анатольевич. Принципы построения слухового эхоскопа для диагностики среднего уха человека. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника, [S.l.], v. 59, n. 1, p. 46-54, янв.. 2016. ISSN 2307-6011. Доступно по адресу: . Дата получения: 06 февр.. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.20535/S0021347016010039.