Дрозденко Катерина Сергіївна

Посада: асистент
Стаж роботи: 15 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Народилася  в 1980 році. В 2003 році закінчила з відзнакою НТУУ "КПІ" за спеціальністю "Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати". Під час навчання в магістратурі проходила педагогічну практику в Національномі авіаційному університеті, а також стажування в університеті Universitaet der Bundeswehr Muenchen (Німеччина). Після закінчення університету почала працювати асистентом та виконувати обов'язки вченого секретаря кафедри акустики та акустоелектроніки. У 2007 році пройшла курси підвищення кваліфікації в Українському інституті інформаційних технологій в освіті, а в 2012 - стажування на Державному підприємстві "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів". У 2007-2008 навчальному році була керівником науково-дослідницької роботи науково-технічного відділення МАН «Дослідник», яка  зайняла друге місце на міському конкурсі в секції «Фізика». У 2008-2010 році виконувала обов'язки заступника завідувача кафедри з міжнародних відносин. В 2014 році достроково закінчила аспірантуру, захистила дисертацію на тему "Акустотермометрія біологічних об'єктів" і здобула науковий ступінь кандидата технічних наук по спеціальності 05.09.08 - Прикладна акустика та звукотехніка.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Теорія електричних кіл (лаб., практ.)
 2. Імовірнісні основи обробки даних (практ.)
 3. Основи електроніки (лекц., практ., лаб.)
 4. Спеціальні розділи теорії електричних кіл (практ., лаб.)

Приклади дипломних робіт:

 1. Ультразвуковий прилад для очищення крупногабаритних металевих поверхонь
 2. Фонокардіограф
 3. Дослідження імовірнісних характеристик акустичних флуктуаційних сигналів
 4. Система статистичної обробки шумів серця
 5. Розробка програмного забезпечення для обробки акустичних флуктуаційних сигналів
 6. Аналіз імовірнісних характеристик фонокардіограм
 7. Прогнозування землетрусів сейсмоакустичними методами
 8. Акустотермотомограф
 9. Отримання просторово-часового розподілу внутрішньої температури біологічного об"єкта
 10. Акустотермометр
 11. Вимірювання температури акустичними методами
 12. Застосування біоакустики в бджільництві
 13. Дослідження акустичного фону медоносних бджіл
 14. Керування літальною активністю медоносних бджіл акустичними методами
 15. Система автоматичного контролю фізіологічного стану медоносних бджіл

Наукові інтереси:

 1. Дослідження імовірнісних характеристик акустичних флуктуаційних сигналів
 2. Дослідження моделей акустичних сигналів
 3. Розробка теорії кумулянтних функцій
 4. Акустотермометрія біологічних об"єктів
 5. Біоакустика

Перелік наукових статей:

 1. Konstantyn Spasokukotskiy, Hans-Rolf Traenkler, Kateryna Lukasheva Model-Based Method to Measure Thermal Comfort in Buildings // Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (Lviv, September 2003). - Lviv, 2003. - р. 154-158
 2. Берегун В.С., Красильніков О.І., Лукашева К.С. Застосування ортогональних розкладень для аналізу законів розподілу вібраційних сигналів // Друга науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління» (Київ, 2004): Тези доп. - Київ, 2004. - с. 247-249;
 3. Красильников А.И., Лукашева Е.С. Рейтинговая система оценивания знаний студентов по дисциплине "Вероятностные основы обработки данных" на факультете электроники Национального технического университета Украины "КПИ" // VІІ Міжнародна науково-методична конференція «Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу»(16-27 травня 2005 року): Тези доп. - Київ, 2005. - с. 108-110
 4. Дрозденко Е.С. Кумулянтное представление законов распределения флуктуационных сигналов // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій - 2006»(26-27 квітня 2006 року): Матеріали конф. - Київ, 2006. - с. 120
 5. Дрозденко Е.С. Кумулянты отклика RC- цепочки при воздействии прямоугольной последовательности пуассоновских импульсов // ХІІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (15-17 травня 2008 року, Київ): Матеріали конф. - Київ, 2008. -с.51
 6. Створення віртуальних стендів для дистанційного курсу "Методи вимірювання фізичних величин" на базі NI LabVIEW" / О.В. Прудка, К.С. Дрозденко // Науково-технічна інформація. - 2008. - № 3(37). -с. 46-49
 7. Дрозденко Е.С. Определение внутренней температуры биологического объекта по его тепловому акустическому излучению//Международная научно-практическая конференция"Перспективные инновации в науке, образовании,производстве и транспорте-2009"(15-30 июня 2009 года):Сборник научных трудов.-Одесса, 2009.-с.22-24
 8. Дрозденко Е.С. Способы повышения точности измерения внутренней температуры биологического объекта // ІІ Конференція молодих вчених «Електроніка-2009» ( 21-23 квітня 2009 року): Матеріали конф. -Київ, 2009. - с.
 9. Дрозденко Е.С., Найда С.А. Повышение точности измерения глубинной температуры за счет применения двухполупериодного амплитудного детектора//Международная научно-практическая конференция"Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития-2009"(5-17 октября 2009 года):Сборник научных трудов.-Одесса, 2009.-с.58-59
 10. Дрозденко Е.С., Найда С.А. О влиянии детектирования шума на точность измерения температуры акустотермометром//Электроника и связь.-2009.-№6.-с.62-67.
 11. С.А.Найда, Е.С. Дрозденко Теоретическое обоснование фокусируемого одночастотного динамического акустотермометра//Электроника и связь.-2010.-№2.-с.234-236.
 12. Теорія електричних кіл. Розрахунок лінійних електричних кіл символьними методами аналізу: Метод. вказівки до викон. розрахунково-графічної роботи для студентів напряму підготовки 6.050803 "Акустотехніка"/Уклад.: К.С. Дрозденко, О.І.Дрозденко, С.А. Найда.-К.:НТУУ"КПІ", 2010.-44 с.
 13. Пат. 55832 Україна, МПК-2011.01 Н04R 17/00. Електроакустичний перетворювач / І.Б. Бабенко, О.І. Дрозденко, К.С. Дрозденко, Л.І. Федоренко.- Чинний від 27.12.2010
 14. Дрозденко Е.С. Проблемы технической реализации акустотермометров различных типов //Международная научно-практическая конференция"Современые направления теоретических и прикладных исследований -2011"(15-28 марта 2011 года):Сборник научных трудов.-Одесса, 2011.-с.38-40
 15. Пат. 67616 Україна, МПК-2012.01 Н04R 17/00. Стержневий п"єзокерамічний перетворювач / К.С. Дрозденко, О.І. Дрозденко, О.Г. Лейко, І.В. Нечипоренко. - Чинний від 27.02.2012
 16. Е.С. Дрозденко, С.А.Найда Принципы построения пьезоэлектрических преобразователей акустотермометра // Электроника и связь.-2012.-№1.-с.25-30.
 17. Е.С. Дрозденко Частотные характеристики различных конструкций фокусируемых пьезоприемников для акустотермометров //ХІV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос. До нових орбіт та зоряних успіхів!"(11-13 квітня 2012 року):Збірник тез.-Дніпропетровськ, 2012.-с.10
 18. Найда С.А., Дрозденко К.С. Модифицированная схема нулевого модуляционного метода измерения глубинной температуры // Системи обробки інформації. - 2012. – Випуск 5(103). С.71-77.
 19. Дрозденко Е.С. Фокусируемые приемники для акустотермометрии / Е.С. Дрозденко, С.А. Найда // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – №2. – С. 15-23.
 20. Берегун В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І. Основи електроніки: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050803 – «Акустотехніка» (Гриф надано Вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ» (Протокол № 03/13 від 26 березня 2013 р.)). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 69 с.
 21. Дрозденко Е.С. Одноканальный фокусируемый акустотермометр для измерения внутренней температуры биологического объекта / Е.С. Дрозденко // Известия вузов. Радиоэлектроника. – 2013. – Т. 56, № 4. – C. 62–67.
 22. Е.С. Дрозденко Макет фокусируемого акустотермометра //ХV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос"(10-12 квітня 2013 року): Збірник тез. –Дніпропетровськ, 2013. – с.20
 23. Пат. 80946 Україна, МПК G 01 К 11/22; А 61 В 8/00. Акустотермометр з фокусуванням / Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Найда С.А., Порошин С.М.; заявники та патентовласники Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Найда С.А., Порошин С.М. – № u201300803; заявл. 23.01.2013; опубл. 10.06.2013, Бюл. №11, 2013р.
 24. Дрозденко, К. С. Основи електроніки: методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи на тему «Розрахунок робочого режиму біполярного транзистора» для студентів напряму підготовки 6.050803 «Акустотехніка» [Текст] / К. С. Дрозденко, О. І. Дрозденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 28 с.
 25. Спеціальні розділи теорії електричних кіл: методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах» для студентів напряму підготовки 6.050803 «Акустотехніка» / Уклад.: М. Ю. Артеменко, К. С. Дрозденко. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 55 с.
 26. Дрозденко Е.С. Пространственное распределение внутренней температуры биологического объекта при решении задач акустотермометрии / Е.С. Дрозденко, А.И. Дрозденко //Системи обробки інформації. - 2014. - № 7(123). - С. 24-27
 27. Дрозденко Е.С., Дрозденко А.И. Восстановление температурного поля при акустотермометрии биологического объекта // Третья международная научно-техническая конференция "Информационные проблемы теории акустических, радиоэлектронных и телекоммуникационных систем -2014"(21-23 октября 2014 года): Сборник научных трудов.- Харьков, 2014. - с. 13-14
 28. И.И. Садовец, Е.С. Дрозденко Структура акустического поля пчелиной семьи //ХVІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос"(8-10 квітня 2015 року): Збірник тез. –Дніпропетровськ, 2015. – с.15
 29. Дрозденко К.С., Савінова А. Використання зовнішніх фізичних та екологічних впливів для керування поведінкою медоносних бджіл // Inżynieria i technologia.Najnowsze badania naukowe. Teoria, praktyka (30.03.2015 - 31.03.2015 roku):Zbiór raportów naukowych. - Poznan, 2015. - с. 54-55
 30. Дрозденко Е.С., Дрозденко А.И., Аксененко О.М. Применение биоакустических технологий в пчеловодстве // Inżynieria i technologia. Wspolczesne tendencje w nauce i edukacji (30.01.2016 - 31.01.2016 roku):Zbiór raportów naukowych. - Krakow, 2016. - с. 41-42
 31. Дрозденко А.И., Дрозденко Е.С., Быкова Л.В. Объемная мощность источников тепловыделения в конструкциях электроакустических преобразователей // Inżynieria i technologia. Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju (29.04.2016 - 30.04.2016 roku):Zbiór raportów naukowych. - Krakow, 2016. - с. 50-52
 32. Садовець І.І., Дрозденко О.І., Дрозденко Е.С. Система для дослідження акустичного фону бджолиної сім'ї / /Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної науки"(3-4 червня 2016 року):Збірник наукових праць.-Одеса, 2016.-с.99-101
 33. Drozdenko O. I. Thermal Field Of Cylindrical Piezoceramic Electroacoustic Transducers Liquid Filling Compensated Construction / O. I. Drozdenko, K. S. Drozdenko. // 2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – 2016. – P. 343–346