Дрозденко Олександр Іванович

Посада: доцент
Стаж роботи: 15 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

Народився 1979 року. Закінчив НТУУ "КПІ" 2002 року за спеціальністю "Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати". Був нагороджений дипломом першого ступеню за найкращу дипломну роботу 2002 року на факультеті електроніки. Після зікінчення університету працював інженером у міській клінічній лікарні "Центр мікрохірургії ока". В 2003 році вступив до аспірантури НТУУ "КПІ" та прийшов працювати на кафедру акустики та акустоелектроніки асистентом. В 2007 році підвищував кваліфікацію в Українському інституті інформаційних технологій в освіті за напрямком "Розроблення дистанційних курсів". З  2008 року проходить стажування на державному підприємстві "Київський науково-дослідний інститут гідроприладів на посаді молодшого наукового співробітника.  Виконує обов'язки вченого секретаря кафедри. У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Конструювання електроакустичних перетворювачів з урахуванням кавітаційних, електричних та теплових навантажень" за спеціальністю 05.09.08 - Прикладна акустика та звукотехніка.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. Конструювання акустичних приладів та систем;
 2. Конструювання акустичних медичних приладів та апаратів;
 3. Акустичні прилади ти системи;
 4. Основи конструювання в електроніці

Приклади дипломних робіт:

 1. Ультразвукова система для діагностики стану кісток;
 2. Пристрій узгодження для проведення акустичних вимірювань на базі ПК;
 3. Акустичний прилад для створення стійких емульсій за допомогою кавітації;
 4. Ультразвуковий факоемульсифікатор;
 5. Акустичний прилад для пошуку пошкоджень трубопроводу;
 6. Комбінований акустичний охоронний пристрій.

Наукові інтереси:

 1. Захист конструкцій електроакустичних приладів від дії кавітації;
 2. Методи розрахунку температурних напружень в електроакустичних перетворювачах;
 3. Забезпечення електричної міцності електроакустичних перетворювачів;
 4. Конструювання акустичних вузлів приладів та апаратів;
 5. Коливальні системи потужних УЗ апаратів;

Перелік наукових статей:

 1. Дрозденко А.И. Излучение акустических волн одиночным цилиндрическим преобразователем с внутренней полостью, заполненной средой // Консонанс-2007. Акустичний симпозіум. Тези доповідей. - К.: 2007.-с. 80-85.
 2. Дрозденко О.І. Залежність порогу кавітації випромінювача від акустичного поля, створюваного ним // «Електроніка-2009». ІІ Конференція молодих вчених, 21-23 квітня 2009р.: Матеріали конф. -Київ, 2009. - с. 27-28.
 3. Дрозденко О.І. Про технічні рішення по захисту п"єзокерамічного перетворювача від негативної дії акустичної кавітації / О.І. Дрозденко // "Консонанс – 2009": акустичний симпозіум, 29 вер. – 1 жовт. 2009 р.: зб. праць. – К., 2009. – С. 158–163.
 4. Дрозденко О.І. Захист електронних трактів гідроакустичних апаратів від навантажень, спричинених кавітацією / О.І. Дрозденко // "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ¬–2009": междунар. научн.-практ. конф., 5 – 17 октября 2009г.: зб. научн. трудов. – Одесса, 2009. Т.2.– С. 59–60.
 5. Дрозденко О.І. Критерій для оцінки потенційних кавітаційних можливостей електроакустичних перетворювачів, що працюють в рідині / О.І. Дрозденко // Электроника и связь. – 2009. – №6(53). – С. 26–30.
 6. Дрозденко О.І. Метод розрахунку температурних напружень, які виникають в конструкціях п"єзоелектричних перетворювачів, герметизованих гумо-металевими шарами / О.І. Дрозденко // Электроника и связь. – 2010. – №3(56). – С. 135–138.
 7. Дрозденко О.І. Урахування температурних механічних напружень при конструюванні електроакустичних перетворювачів / О.І. Дрозденко, О.Г. Лейко // "Людина і космос": XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція, 7–9 квітня 2010 р.: збірник тез. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 287.
 8. Дрозденко О.І. Температурні напруження в конструкціях електроакустичних приладів, герметизованих епоксидними компаундами / О.І. Дрозденко // Електроніка та системи управління. – 2010. – №4(26). – С. 126–133.
 9. Дрозденко О.І. Інженерні заходи щодо зменшення впливу акустичної кавітації на випромінюючу поверхню п"єзоелектричних перетворювачів та тракт випромінювання в цілому / О.І. Дрозденко // Электроника и связь. – 2010. – №6(59). Ч.2. – С. 139–146.
 10. Дрозденко О.І. Розрахункове забезпечення електричної міцності конструкцій електроакустичних перетворювачів, герметизованих полімерними матеріалами / О.І. Дрозденко // Электроника и связь. – 2011. – №1(60). – С. 149–152.
 11. Пугач А.В. Способи захисту електроакустичних перетворювачів від негативного впливу акустичної кавітації / А.В. Пугач, О.І. Дрозденко // "Современные направления теоретических и прикладных исследований 2011": междунар. научн.-практ. конф., 15 – 28 марта 2011г.: зб. научн. трудов. – Одесса, 2011. Т.6.– С. 77–78
 12. Пат. 51348 Україна, МПК G01S 7/52. Підводний пластинчастий електроакустичний перетворювач / Дідковський В.С., Дідусенко Ю.О., Дрозденко О.І. Коцюба В.С. Лейко О.Г.; заявник та патентовласник Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – u201001075; заявл. 02.02.2010; опубл. 12.07.2010, Бюл. №13, 2010р.
 13. Пат. 55832 Україна, МПК Н04R 17/00. Електроакустичний перетворювач / Бабенко І.Б., Дрозденко О.І., Дрозденко К.С., Федоренко Л.І.; заявники та патентовласники Бабенко І.Б., Дрозденко О.І., Дрозденко К.С., Федоренко Л.І., – u201007521; заявл. 16.06.2010; опубл. 27.12.2010, Бюл. №24, 2010р
 14. Лейко О.Г. Рідинні акустичні технології і аналіз електричної міцності конструкцій електроакустичних приладів для них / О.Г. Лейко, О.І Дрозденко // Системи обробки інформації. – 2012. – випуск 6 (104). – С. 16–20.
 15. Пат. 67616 Україна, МПК Н 04 R 17/00. Стержневий п"єзокерамічний перетворювач / Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Лейко О.Г., Нечипоренко І.В.; заявники та патентовласники Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Лейко О.Г., Нечипоренко І.В.. – № u201111144; заявл. 19.09.2011; опубл. 27.02.2012, Бюл. №4, 2012р.
 16. Берегун В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І. Основи електроніки: метод. вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050803 – «Акустотехніка» (Гриф надано Вченою радою ФЕЛ НТУУ «КПІ» (Протокол № 03/13 від 26 березня 2013 р.)). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 69 с.
 17. Дідковський В.С., Порошин С.М., Лейко О.Г., Лейко А.О., Дрозденко О.І. Конструювання електроакустичних приладів і систем для мультимедійних акустичних технологій. Навчальний посібник. – К.: НТУУ "КПІ", 2013. – 390 с.
 18. Пат. 80946 Україна, МПК G 01 К 11/22; А 61 В 8/00. Акустотермометр з фокусуванням / Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Найда С.А., Порошин С.М.; заявники та патентовласники Дідковський В.С., Дрозденко К.С., Дрозденко О.І., Найда С.А., Порошин С.М. – № u201300803; заявл. 23.01.2013; опубл. 10.06.2013, Бюл. №11, 2013р.
 19. Дрозденко Е.С., Дрозденко А.И., Аксененко О.М. Применение биоакустических технологий в пчеловодстве // Inżynieria i technologia. Wspolczesne tendencje w nauce i edukacji (30.01.2016 - 31.01.2016 roku):Zbiór raportów naukowych. - Krakow, 2016. - с. 41-42
 20. Дрозденко А.И., Дрозденко Е.С., Быкова Л.В. Объемная мощность источников тепловыделения в конструкциях электроакустических преобразователей // Inżynieria i technologia. Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju (29.04.2016 - 30.04.2016 roku):Zbiór raportów naukowych. - Krakow, 2016. - с. 50-52
 21. Садовець І.І., Дрозденко О.І., Дрозденко Е.С. Система для дослідження акустичного фону бджолиної сім'ї / /Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної науки"(3-4 червня 2016 року):Збірник наукових праць.-Одеса, 2016.-с.99-101
 22. Drozdenko O. I. Thermal Field Of Cylindrical Piezoceramic Electroacoustic Transducers Liquid Filling Compensated Construction / O. I. Drozdenko, K. S. Drozdenko. // 2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). – 2016. – P. 343–346