Гармаш Оксана Вікторівна

Посада: доцент
Стаж роботи: 13 років
Наукова ступінь: к.т.н.
Електронна пошта:

В 2005 році з відзнакою закінчила Національний технічний університет України «КПІ» за спеціальністю «Акустичні засоби та системи», здобула кваліфікацію магістр акустотехники.

З 2003 - 2009 р. працювала інженером лабораторії обчислювальної техніки факультету електроніки, виконувала обов'язки методиста факультету електроніки з навчально-організаційної роботи (2004-2008 р.), а також виконувала обов'язки вченого секретаря журналу «Електроніка та зв'язок» (2008-2009 р.).

З вересня 2005 р. і до тепер працює асистентом на кафедрі акустики та акустоелектроніки.

Стипендіат Київського міського голови. В вересні 2005 р. отримала диплом першого ступеня за кращу магістерську роботу факультету електроніки.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.02 - "Математичне моделювання  та обислювальні методи" 

Має більш ніж 20 друкованих робіт, серед яких статті, матеріали конференцій, методичні посібники, приймала участь більш ніж в 15 міжнародних конференціях.

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua


Дисципліни, які викладає:

 1. «Імовірнісні основи обробки даних» (пр. зан.)
 2. "Анатогова схемотехніка" (пр. зан., лаб. зан.)
 3. "Прикладна механіка" (пр. зан.)

Приклади дипломних робіт:

 1. "Имитатор сигналов акустической эмиссии"
 2. "Вероятностные характеристики эхо-сигналов"

Наукові інтереси:

 1. Теоретичні та експериментальні дослідження імовірнісних характеристик шумових діагностичних сигналів в акустичних інформаційних системах

Перелік наукових статей:

 1. Гармаш О.В., Красильников А.И. Пуассоновская спектральная функция линейных случайных процессов с возрастающим экспоненциальным ядром // Электроника и связь-2002-№ 16 - С.116 - 119.
 2. Гармаш О.В., Красильников А.И. Характеристическая функция отклика фильтра скользящего среднего при воздействии линейных случайных процессов с прямоугольным ядром // Электроника и связь-2004-№ 23, -С.13-18.
 3. Гармаш О.В., Красильников А.И. Закон распределения отклика интегрирующей цепи при воздействии линейных случайных процессов с прямоугольным ядром // Электроника и связь-2006-№ 1(30), -С.15-20.
 4. Гармаш О.В. Пуассоновская спектральная функция Колмогорова линейных случайных процессов с логарифмическим ядром// Электроника и связь.- 2007.- № 5(40). - С 39-44.
 5. Гармаш О.В., Красильников А.И. Основные свойства пуассоновской спектральной функции Леви линейных случайных процессов// Электроника и связь-2010-№ 5, -С.35-40.
 6. Гармаш О.В. Применение метода пуассоновских спектров для нахождения законов распределения акустических флуктуационных сигналов//Третя конференція молодих вчених "Електроніка - 2010". Збірник статей.-Ч.1- К.: Аверс. 2010.- С 52-57
 7. Гармаш О.В., Красильников А.И. Применение функций Пирсона для аппроксимации пуассоновской спектральной плотности Колмогорова линейніх случайніх процессов// Електроніка та системи управління. - 2011-№3(29)
 8. Бабак В.П. Методы вероятностного анализа флуктуационных сигналов в пассивных системах диагностики теплоэнергетического оборудования / В.П. Бабак, О.В. Гармаш, А.И. Красильников // Научни известия на НТСМ. – год. ХXI, бр. 2 (139) – юни 2013. – С. 110 – 114 (ISSN 1310-3946) (Болгарія).
 9. Гармаш О.В., Красильников А.И. Пуассоновская спектральная функция отклика дифференцирующей цепи при воздействии линейных случайных процессов с прямоугольным ядром.// Электроника и связь – 2006. – № 5(34). – С. 26-30.
 10. Берегун В.С. Среднеквадратические ошибки оценок кумулянтных коэффициентов пятого и шестого порядков / В.С. Берегун, О.В. Гармаш, А.И Красильников // Электрон. моделирование. – 2014. – Т. 36. –№ 1 . – С. 1–12.
 11. Пат. 88789 Україна, МПК G01N 29/00, G01M 3/24 (2006.01); F17D 5/02(2006.01). Пристрій реєстрації акустичних сигналів витоку рідини в трубопроводах / В.П. Бабак, В.С. Берегун, О.В. Гармаш, О.І. Красильніков, Т.А. Полобюк; заявник та власник Інститут технічної теплофізики НАН України. – № u 2013 14245, заявл. 06.12.13, опубл. 25.03.14, Бюл. № 6. – 6 с.
 12. Гармаш О.В., Красильников А.И. Исследование сигналов акустической эмиссии методом пуассоновских спектров.// Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління. Ч.1: Матеріали другої науково-практичної конференції. – К.: КУЕТТ, 2004.– С. 249–250
 13. Гармаш О.В., Красильников А.И. Законы распределения откликов некоторых типовых линейных систем при воздействии негауссовских белых шумов.// Теорія та методи обробки сигналів: Матеріали першої міжнародної наукової конференції. – К.: НАУ, 2005.– С. 69-70.
 14. Гармаш О.В., Красильников А.И. Исследование законов распределения флуктуационных сигналов методом Пуассоновских спектров.// Світ інформації та телекомунікацій. Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції студентства та молоді. –К.: ДУІКТ, 2006. – С. 118-119.
 15. Гармаш О.В. Пуассоновская спектральная функция линейных случайных процессов / О.В. Гармаш, А.И. Красильников // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції, Київ, 13-15 травня 2010 р.: тези допов. – К.: НТУУ , 2010. – С. 35–36.
 16. Гармаш О.В. Аппроксимация пуассоновской спектральной плотности флуктуационных сигналов системой распределения Пирсона / О.В. Гармаш // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів”, Черкаси, 24-27 травня 2011 р.: тези допов. – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– С. 27–29.
 17. Гармаш О.В. Пуассоновские спектральные функции типовых моделей флуктуационных сигналов и их линейных преобразований / О.В. Гармаш, А.И. Красильников // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів”, Черкаси, 24-27 травня 2011 р.: тези допов.– Черкаси: ЧДТУ, 2011.– С. 29–31.
 18. Бабак В.П. Стохастическая модель и вероятностные характеристики акустических сигналов утечки жидкости в трубопроводах теплоэнергетичекого оборудования / В.П. Бабак, О.В. Гармаш, А.И. Красильников, Т.А. Полобюк // Збірник доповідей 7-ї Національної науково-технічної конференції «Неруйнівний контроль та технічна діагностика – UkrNDT-2012». – Київ: УТ НКТД, 2012. – С. 232–238.
 19. Гармаш О.В. Пуассоновская спектральная функция отклика линейной системы при воздействии безгранично делимых случайных процессов/ О.В. Гармаш, А.И. Красильников // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Обробка сигналів і негаусівських процесів”, Черкаси, 22-24 травня 2013 р.: тези допов. – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С. 5–7.
 20. Гармаш О.В. Математическое моделирование законов распределения акустических флуктуационных процес сов методом пуассоновских спектров / О.В. Гармаш //«КОНСОНАНС-2013», акустичний симпозіум, Київ, 1–2 жовтня 2013р.: тези допов.: – Київ: Інститут гідромеханіки НАН України, 2013. – С. 10–11.
 21. Берегун В.С. Анализ среднеквадратической ошибки оценивания коэффициентов асимметрии и эксцесса типовых распределений /В.С. Берегун, О.В. Гармаш, А.И. Красильников // Друга міжнародна наукова конференція «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2013), 29-30 жовтня 2013 р.: збірник тез доповідей. – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – С. 61–63.
 22. Гармаш О.В. Математическое моделирование законов распределения акустических флуктуационных процессов методом пуассоновских спектров / О.В. Гармаш //«КОНСОНАНС-2013», акустичний симпозіум, 1–2 жовтня 2013р.: Збірник праць. – К.: Інститут гідромеханіки НАНУ, 2013. – С. 83–88.
 23. Гармаш О.В. Акустоэмиссионная диагностика элементов теплоэнергетического оборудования /О.В. Гармаш // VІІI международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники», 8–11 октября 2013 г. http://ittf.kiev.ua/ru
 24. Гармаш О.В. Негауссовские модели погрешностей измерений /О.В. Гармаш, А.И. Красильников // VІІI международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники», 8–11 октября 2013 г. http://ittf.kiev.ua/ru
 25. Гармаш О.В. Анализ среднеквадратических ошибок оценок кумулянтных коэффициентов сигналов акустической эмиссии / О.В. Гармаш //Електроніка – 2014: VII міжнар. наук.-техн. конф. молодих вчених, 23–24 квітня 2014 р.: збірник статей. – К.: ФОП Швець В.Д., 2014. – С. 9–13.
 26. Гармаш О.В. Статистическое нахождение пуассоновской спектральной плотности линейных случайных процессов / О.В. Гармаш // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, Ч 3 Теорія ймовірностей та математична статистика, 15–17 травня 2014 р.: матер. конф. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 42–43.
 27. Аналіз нелінійного перетворення стаціонарного гауссівського випадкового процесу: Метод. рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія процесів та систем. Випадкові процеси» для студентів напряму підготовки 050803 – Акустотехніка / Уклад.: О.В. Гармаш, Т.А. Горовецька, О.І. Красильніков .– К.: ВЦ “Принт-центр”, 2008. – 44 с
 28. Аппроксимация детерминированного процесса отрезком обобщенного ряда Фурье: Метод. указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Теория процессов и систем. Детерминированные процессы» для студентов направления подготовки 050803 – Акустотехника /Сост.: О.В. Гармаш, А.И. Красильников. – К.: УBOI “Допомога” УCI”, 2011. – 24 с
 29. Гармаш О.В. Теорія детермінованих процесів та систем. Приклади та задачі/ О.В. Гармаш, О.І. Красильніков. – К.: «Освіта України», 2012. – 60 с.
 30. Розрахунок активних фільтрів низьких та високих частот: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Аналогова схемотехніка» для студентів напряму підготовки 050803 –Акустотехніка/ Уклад.: В.С. Берегун, О.В. Гармаш .– К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 30 с.