Артеменко Михайло Юхимович

Посада: професор
Стаж роботи: 6 років
Наукова ступінь: д.т.н.
Вчене звання: професор
Електронна пошта:

Народився в 1956 році. Закінчив з відзнакою в 1979 році Київський політехнічний інститут та отримав диплом інженера електронної техніки за спеціальністю промислова електроніка. Працював на кафедрі промислової електроніки НТУУ «КПІ» на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, асистента (з 1982 року), доцента (з 1989 року), професора (з 1999 року).

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії на тему "Мережеві однотактні перетворювачі напруги", в 1998 році - докторську дисертацію за тією самою спеціальністю на тему "Матрично-топологічний синтез структур вентильних перетворювачів". 2001 року отримав вчене звання професор по кафедрі промислової електроніки.

З 2004 по 2012 рік працював в Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій на посадах декана факультету телекомунікацій, директора навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, завідувача кафедри телекомунікаційних технологій. 2012 року обраний за конкурсом на посаду професора кафедри акустики та акустоелектроніки. В цьому ж році підвищив кваліфікацію шляхом стажування в Київському державному НДІ гідроприладів за темою «Вивчення та дослідження ультразвукових п'єзоперетворювачів».

Персональна сторінка на порталі intellect.kpi.ua

Основні напрями наукової роботи:

 • матрично-топологічний аналіз та синтез напівпровідникових перетворювачів електроенергії;
 • застосування матричних методів в теорії електричних та електронних кіл;
 • синтез топології розподілених селективних пристроїв на основі планарних структур в системах акустотехніки, радіотехніки та телекомунікацій;
 • комплексна оптимізація мережі управління телекомунікаціями.

 

Керівництво аспірантами, науково-методична робота

Під керівництвом професора Артеменка М.Ю. успішно захистили кандидатські дисертації три аспіранти. Автор понад 160 науково-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом МОНМСУ, п'ять монографій та більше, ніж 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. 2002 року отримав другу премію НТУУ «КПІ» за кращу монографію.


Дисципліни, які викладає:

 1. Імовірнісні основи обробки даних
 2. Теорія процесів та систем
 3. Потужна електроніка

Приклади дипломних робіт:

 1. Акустичний комплекс для аудіотерапії
 2. Шумозахисні екрани
 3. Трансформатори акустичної енергії
 4. Акустичний проект модернізації актової зали Національного музею літератури України
 5. Діагностика режиму роботи трансформатора за віброакустичними сигналами

Наукові інтереси:

 1. Матричні методи моделювання, аналізу, синтезу та оптимізації електронних, телекомунікаційних та акустотехнічних систем

Перелік наукових статей:

 1. Артеменко М.Ю., Жуйков В.Я., Якименко Ю.І. Матрично-топологічний аналіз вентильних перетворювачів: Навч. посіб. (Рішення Міністерства освіти і науки України № 14/18-2-1708 від 18.09.2002 р.)−К.: Політехніка, 2002. − 104 с.
 2. Артеменко М.Ю., Кулєшов Ю.Є. Якименко Ю.І. Матричні методи в теорії електричних та електронних кіл: Навч. посіб. (Рішення Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-65 від 14. 01.2008 р.)− К.: КНУТД, 2008. ―156 с.
 3. Артеменко М.Е., Жуйков В.Я., Якименко Ю.И. Матрично-топологический синтез вентильных преобразователей.− К.: Політехніка, 2001. − 224 с.
 4. Артеменко М.Ю., Артеменко А.М. Диференціювання матричних функцій за матричним аргументом. −К.: Аверс, 2003. − 44 с.
 5. Артеменко М.Ю., Артеменко Ар.М. Метод балансу амплітуд пульсаційних функцій для аналізу та синтезу однотактних перетворювачів постійної напруги. − К.: Аверс, 2004. − 40 с.
 6. Артеменко М.Ю., Жуйков В.Я., Якименко Ю.І. Матричні методи аналізу динамічних процесів в системах силової електроніки.−К.: Аверс, 2004. − 104 с.
 7. Артеменко М.Ю., Кривуца В.Г. Матричні функції, рівняння та диференціали, К.: Аверс, 2006. − 80 с.
 8. Артеменко М.Ю., Артеменко Ан.М. Матрична модифікація методу стратифікації для аналізу плоских оптичних хвилеводів// Вісник ДУІКТ. −№3-4, 2005. −С.98-101.
 9. Артеменко М.Ю. Новітні матричні методи аналізу деяких технічних систем// Вісник ДУІКТ. −№1, 2005. −С.9-13.
 10. Артеменко М.Ю., Беркман Л.Н. Методи оптимізації управління різнорідними телекомунікаційними мережами. Технічна електродинаміка. Тем. вип. „Проблеми сучасної електротехніки”.-Ч.7, 2006.
 11. Артеменко М.Ю. Моделювання електричних кіл постійного струму в неоднорідному координатному базисі//Электроника и связъ, 2007. Тематический выпуск “Проблемы электроники”.-Ч.1.- С.17-20.
 12. Артеменко М.Ю., Троценко Н.М. Матрично-топологічний метод осереднення для аналізу усталених процесів у двохінтервальних перетворювачах напруги//Технічна електродинаміка, №5, 2008. - С.37-41.
 13. Артеменко М.Ю., Литвинчук С.М. Оптимізація топології мережі управління // Вісник ДУІКТ. -2009.-Т. 5, №3.- С. 206-212.
 14. Артеменко М.Ю., Коршун Н.В. Литвинчук С.М. Методика дослідження марківських перехідних процесів», ч.1. // Электроника и связь. Тематический выпуск «Электроника и нанотехнологии –2009.–С.284–290.
 15. Артеменко М.Ю., Литвинчук С.М. Комплексна оптимізація мережі управління телекомунікаціями //Зв’язок. -2009. №4.- С. 32-34.
 16. Артеменко М.Е., Касымов Р.Р. Использование вейвлетов для повышения качества прогноза телекоммуникационного трафика // Зв’язок. -2010. №3.- С. 57-60.
 17. Артеменко М.Е., Касымов Р.Р. Алгоритм маршрутизации телетрафика по максимальному потоку с использованием прогнозирующих моделей // Вісник ДУІКТ. - 2010. №3.-С.231-235
 18. Артеменко М.Е., Рыбин А.И., Кумсия М.С. Компактный модифицированный метод припасовывания для параметрического синтеза SC-фильтров на основе ARC-аналогов // Электроника и связь. – 2011. Темат. вып. Электроника и нанотехнологии.– №2. – С.42 – 52.
 19. Артеменко М.Е., Рыбин А.И., Кумсия М.С. Анализ линейно-параметрических цепей с переключающимися конденсаторами компактным модифицированным методом припасовывания Вісник Національного технічного университету України “КПІ”. Серія – Радіотехніка. Радіо¬апаратобудування. – 2011.– №46.– С.41 – 50.
 20. Артеменко М.Ю., Литвинчук С.М. Методика оптимізації маршрутів та інформаційних потоків мережі управління телекоммунікаціями // Зв’язок. -2011. №1.- С. 40-43.
 21. АртеменкоМ.Ю. Моделювання кіл з конденсаторами, що перемикаються, в базисі напруг основних конденсаторів// Электроника и связь.–2012.– №1-2.–С.14–17.
 22. M.Yu. Artemenko, L.M. Batrak S.Y. Polishchuk, V.M. Mykhalskyi, I.A. Shapoval. Minimization of Cable Losses in Three-Phase Four-Wire Systems by means of Instantaneous Compensation with Shunt Active Filters. Proceedings of IEEE International Scientific Conference (ELNANO), 2013, pp. 359-362.
 23. Поліщук С. Й., Артеменко М. Ю., Михальський В. М. Аналітична побудова координатних систем у теорії миттєвої потужності трифазних кіл для керування пристроями активної фільтрації // Техн. електродинаміка. – 2013. – Ч. 2. – С. 25–35.